Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 931
  • Producent: HSM
Odstapienie od Umowy zawartej na odległość - formularz, definicje
Odstapienie od Umowy zawartej na odległość - formularz, definicje.

Art. 22[1]. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą albo konsument zawiera umowę z drugim konsumentem albo konsument występujący w roli sprzedawcy zawiera umowę z przedsiębiorcą, przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.

Zgodnie w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny informując o tym Sprzedającego na piśmie (amax@amaxmj.pl
  • Wszelkie zwroty zakupionego towaru wymagają wcześniejszego uzgodnienia ze sprzedającym w pełnym zakresie spraw z tym związanych. W przypadku braku indywidualnych ustaleń koszty zwrotu zakupionych towarów ponosi Kupujący.
  • Towar musi być bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony (nie może być naklejek i in. na oryginalnym opakowaniu). 
  • W przypadku braku takich ustaleń przesyłka nie zostanie przyjęta. 

Ustawa o Prawach Konsumenta ma zastosowanie w naszym przypadku do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego w sytuacji, gdy klientem będzie konsument a sprzedawcą przedsiębiorca.Podstawa odpowiedzialności w przypadku zwrotu używanego produktu

Zgodnie z omawianą ustawą konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (zgodnie z wymaganiami z art. 12 omawianej ustawy). Odpowiedzialność ta została przewidziana w art. 34 ust. 4 tej ustawy.

Wynika to z doświadczeń prawodawcy unijnego, który zauważył, że niektórzy konsumenci korzystają z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W doktrynie wskazuje się, że konsument nie traci w takiej sytuacji prawa do odstąpienia od umowy, ale powinien odpowiadać za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej.

W wskazanej powyżej Dyrektywie prawodawca unijny wskazał, że w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako przykład przekroczenia możliwości zbadania rzeczy jak w okolicznościach typowych podaje piłę spalinową do drewna. Konsument po jej otrzymaniu może ją włączyć, ale nie może jej użyć. Jeżeli to zrobi, np. przetnie kawałek drewna i piła się ubrudzi, to w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami czyszczenia. Podsumowując, jak wyżej wskazano, konsument może np. włączyć rzecz, ale nie może jej używać.