AKTYWNA TABLICA 2019 - PROGRAM RZĄDOWY Z 80% DOFINANSOWANIEM

    Tel. (58) 660 34 34
    Tel. (58) 660 34 66
  • Poleć produkt

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może zakupić:

- tablicę interaktywną
- monitor interaktywny
- projektor
- nagłośnienie

 

W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” skorzystało 5528 szkół podstawowych, które otrzymały łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania. W 2018 rząd planuje doposażyć do 4999 szkół podstawowych.

 

Dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 15 KWIETNIA  2018r.  Przykładowe wnioski do pobrania w załącznikach! 

Szkoła podstawowa musi spełnić następujące wymagania:

- dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s

- przenośny komputer dla nauczyciela lub inne urządzenie mobilne mające funkcje komputera wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych

- jedna sala lekcyjna z dostępem do internetu na jedną tablicę/monitor

- co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 Harmonogram programu na rok 2018:

 

Zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej nt. realizacji programu.

do 15 kwietnia

Złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dyrektora ORPEG, Ministra Sprawiedliwości.*

 do 15 kwietnia

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez:

- organy prowadzące do wojewodów

- dyrektora ORPEG do Ministra Edukacji.

do 30 kwietnia

Kwalifikacja wniosków.

do 15 maja

Przekazanie dotacji.

do 30 czerwca

Wykorzystanie wsparcia finansowego.

do 31 grudnia

Przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

do 15 czerwca 2019 r.

*Wnioski o udział w programie złożone przez dyrektora szkoły artystycznej dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, i dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, stanowią równocześnie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół.

 

Aby ułatwić wnioskowanie, opracowaliśmy przykładowy wniosek dyrektora szkoły do pobrania

   

POBIERZ

ULEPSZENIA ZESTAWÓW

Organy prowadzące szkoły nie zawsze są w stanie określić wartości wkładu własnego na etapie przygotowywania wniosków. Mając na uwadze możliwość zmiany kwoty zakupu, bez zmiany w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, opracowaliśmy propozycje, które umożliwiają zakup sprzętu wyższej klasy, w kwocie do 17.500 zł. Pierwsza przewiduje wydatkowanie 14000 zł i zakłada włączenie do wkładu własnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK. Druga z nich zakłada wydatkowanie pełnej kwoty 17500 zł i przeznaczenia jej na pomoce dydaktyczne objęte programem rządowym Aktywna Tablica.

Bez względu na ostateczną formę realizacji wkładu własnego możliwe jest przygotowanie wniosku na produkty z oferty do 14 000 zł, a w przypadku ostatecznej decyzji o wkładzie własnym w środkach pieniężnych jest możliwe skorzystanie z tego samego wniosku i zakup określonych zestawów promocyjnych z oferty do 17500 zł, jednocześnie zyskując wyższej klasy sprzęt lub dodatkowe funkcjonalności. Więcej informacji znajdą Państwo w tekście ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. "VI. KOSZTY I FINANSOWANIE PROGRAMU RZĄDOWEGO", Punkty 5 i 6.


W ramach rządowego programu Aktywna tablica już wkrótce możliwe będzie dofinansowanie 80% ceny zakupu tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, 20% wartości musi wnieść organ prowadzący szkoły. Więcej informacji na stronie MEN 

 

Pierwsza edycja - Aktywna Tablica 2017

Do 15 czerwca 2018 roku dyrektor szkoły biorącej udział w programie Aktywna Tablica w 2017 roku zobowiązany jest przekazać sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

Wzór sprawozdania dla dyrektora szkoły: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/dyrektor-szkoly-sprawozadnie-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-v30_10-1.doc

 

Do 30 czerwca 2018 roku organy prowadzące zobowiązane są do przekazania wojewodom sprawozdań z realizacji programu.

Wzór sprawozdania dla organu prowadzącego: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/organ-prowadzacy-sprawozadnie-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-v30_10.doc

 

Złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół odpowiednio do: organów prowadzących, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektora ORPEG, Ministra Sprawiedliwości.*  

do 31 sierpnia 

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez: 

- organy prowadzące do wojewodów 

- dyrektora ORPEG do Ministra Edukacji. 

do 15 września 

Kwalifikacja wniosków. 

do 27 września 

Przekazanie dotacji. 

do 30 października 

Wykorzystanie wsparcia finansowego. 

do 31 grudnia 

Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazania wojewodzie sprawozdań finansowych.** 

do 15 stycznia 2018 r. 

Przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

do 15 czerwca 2018 r.  

Przekazanie przez organy prowadzące sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

do 30 czerwca 2018 r. 

Złożenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania przez wojewodę, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministra Sprawiedliwości, dyrektora ORPEGsprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

do 15 lipca 2018 r. 

Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z analizy i oceny efektów realizacji Programu.** 

do 1 sierpnia 2018 r. 

*Wnioski o udział w programie złożone przez dyrektora szkoły artystycznej dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, i dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, stanowią równocześnie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół 

** z uchwały RM

PRZYK-ADOWY-wniosek-dyrektora-szkoly-o-udzial-w-programie-aktywna-tablica-MWS-2018.doc (90.0 KB) Pobierz
C-fakepath-PROPOZYCJE-m-in-do-Aktywnej-Tablicy-2018-1.pdf (3.0 MB) Pobierz
NOWE-ZESTAWY-AKTYWNA-TABLICA-2019R.pdf (107.2 KB) Pobierz